a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündem :

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin, 01.12.2017 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. İlimiz Merkez mahallelerinde yer alan açık ve kapalı sundurmaların kullanım ücretlerinin karara bağlanması hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Niğde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanının kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları için bedelsiz arsa tahsisi talebi hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. MHP Belediye Meclis Üyesi Aytekin ORAL’ın 03.11.2017 tarih ve 73130 sayılı dilekçesi ile 03.11.2017 tarih ve 103 nolu Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olan plan değişikliğine yapmış olduğu itiraz hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Kayardı Mevki Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan ÖPA olarak ayrılmış bulunan ve Kentsel Tasarım Projesi gerektiren alanlar hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2017 tarih ve 659 sayılı yazıları ile 120 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda kanal çalışması sonucu 7 metreden 3 metreye düşürülmüş olan yolun gerekli plan değişikliği yapıldıktan sonra yeniden 7 metre olarak düzenlenmesi hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
8. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 01/10/2017 tarihinde değişmesiyle birlikte ilimiz kent bütünü plan notları hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
9. İlhanlı Mahallesi sakinleri tarafından BİMER, CİMER başvuruları ve Belediyemize verilen dilekçeler ile İlhanlı Mahallesi'ne ait 2013 yılından sonra yapılan plan revizyonu sonrasında gelen emsallere ve bitişik nizamlı yapı izinlerine yönelik şikayetler hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
10. İlimiz Merkez Çayır Mahallesi 2317 ada 7 parsel bulunan Ceyda Apartmanı sakinleri 31.10.2017 tarih ve 72906 sayılı dilekçeleri ile, parsellerinin arka cephesinde yer alan yolun genişletilerek 7 metreden 10 metreye çıkartılması talepleri hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Belediyemiz Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 107 nolu kararı ile imar komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Meclisinin 03.11.2017 tarih ve 100 karar nolu oturumunda görüşülen plan değişikliği ile 03.10.2017 tapu tescil tarihli 18. madde uygulaması sonucu oluşan parsel sınırları arasında ki uyumsuzluğun giderilmesi hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Mülkiyeti mülk sahipleri adına Hamza ÖZEGEN'e ait, ilimiz Merkez Ahmetpınarı Mahallesi 19KI 19KII pafta, 2985 ada 2 nolu parsele yönelik 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği hususunda hazırlanan imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
13. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
14. Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması. 
15. Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
16. İlimiz Şahinali mah. 1572 ada 4 ve 5 parsellere AVM yaptırılması ile ilgili sınırlı ayni hak tesisi hususundaki Plan ve Bütçe komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması. 
17. S.S.51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin toplu taşıma protokol sürelerinin müzakere ve karara bağlanması.
18. Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedellerinin belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
19. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinası ve hizmet aracı alımı ile kredi kullanılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
20. Ahipaşa mah. Matbaa sokakta tahribat yapan Necmi DİLMECİ'nin tahribat bedelinin tahakkuktan terki talebinin müzakere ve karara bağlanması.
21. Belediyemiz Mezarlıklar ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının müzakere ve karara bağlanması. 
22. İlimiz Pazartesi pazarı içerisine halk pazarı kurulması ile ilgili Halk pazarı yardımlaşma derneğinin talebinin müzakere ve karara bağlanması.
23. Belediyemizde 2018 yılı içerisinde çalıştırılacak, geçici işçilerin vizeleri hususunun görüşülüp karara bağlanması.
24. Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.
25. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan; İlimiz Merkez Şahinali Mahallesi 1566 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine, Belediyemiz ile İl Özel İdaresi arasında yapılacak olan protokolle Kültürhan binasının tamamının Belediyemiz tarafından yaptırılması ve piyasa rayicine göre Niğde İl Özel İdaresine binadan hisse/bağımsız bölüm verilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
26. Dilek ve temenniler.
27. Kapanış