a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2020 TOPLANTISININ 18.06.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ


1.Yoklama

2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Mart/2020 toplantısının 04.03.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi

3.Belediyemiz birimlerinin 2019 yılı faaliyetlerini içeren raporun okunup, müzakere ve ibrası.

4.Belediyemiz 2019 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi.

5.Encümen üyelerinin seçimi.

6.Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi.

7.İmar Komisyon üyelerinin seçimi.

8.Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon üyelerinin seçimi.

9.Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçimi.

10.Sarıköprü Mevki 3417 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu Eğitim Tesisi (Anaokulu Alanı) olup mülkiyeti Niğde Belediyesi’dir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün taşınmazın milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

11.Kayardı Mevkii 563 ve 3 nolu adaların bulunduğu bölgede, zeminde açılmış yol ile imar planında yer alan yolun birbirini tutmaması sebebiyle bölgede plan değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, söz konusu plan değişikliğinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

12.Yağdan Mevkii 2176 adanın bulunduğu bölgede, zeminde açılmış yol ile imar planında yer alan yolun birbirini tutmaması sebebiyle bölgede plan değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulmuş, söz konusu plan değişikliğinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

13.Yukarı Kayabaşı Mahallesi 318 nolu adanın bulunduğu bölgede henüz yapılaşmanın tamamlanmamış ve parselasyon uygulaması görmemiş olması sebebiyle ada içerisinde otopark alanı ayrılması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

14.Yağdan Mevkii 441 ve 2733 adaların bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılacak olup uygulamadan evvel bölgede plan değişikliği yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, söz konusu plan değişikliğinin yapılması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

15.İlimiz Merkez ilçe 1867, 1868, 1869, 1870, 1891, 1892, 1918, 1937 ve 57 nolu adaların bulunduğu güzergâhta yer alan Karayolları Kamulaştırma Sınırı ile imar adaların birbirini tutmuyor olması sebebiyle sınırlarda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, söz konusu düzenlemenin yapılması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

16.Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarih ve 5 nolu kararıyla onaylanan 2954 adaya ilişkin plan değişikliğine askı süresi içerinde, parsel malikleri 13.02.2020 tarih ve 207682 sayılı dilekçeleri ile itiraz etmekte olup, söz konusu değişikliğe ilişkin konunun yeniden görüşülmesi talebi doğrultusunda tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

17.Yağdan Mevkii 3427 ada 11 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesisi olup mülkiyeti Niğde Belediyesi’ne aittir. 18.02.2020 tarih ve 207765 sayılı dilekçesi ile Niğde Muradiye Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet ÜNSAL taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı (Niğde İl Müftülüğü) adına tahsis edilmesi talebine istinaden tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

18.İlhanlı Mahallesi 3072 ada 7 nolu parselde yer alan ve Belediyemiz Meclisinin 04.01.2019/13 ile 10.06.2019/63 nolu kararları ile yerleştirilmiş trafolar bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazda imalatlar yapılırken trafolar için ifraz işlemi yapılmamış olup taşınmaz içinde kat irtifakı kurulmuş, MEDAŞ trafolar için kamulaştırma işlemini başlatamamaktadır. Bu sebeple MEDAŞ 17/02/2020 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile söz konusu trafoların ekli krokide gösterilen alana yerleştirilmesini talep etmek olup, konuyla ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

19.İlimiz Merkez ilçede yer alan parkomat bulunan alanların imar planlarına yol üstü otopark alanı olarak işlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

20.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi ile, Kayardı Mevkii Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde revizyon imar planı yapılması planlanmakta olup, bu kapsamda planlama çalışmalarının devam edilebilmesi için yaklaşık 241 hektarlık alan için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında kamu yararı kararı alınması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

21.Yukarı Kayabaşı Mahallesi 645 ada 12 (eski hali 6) ve 15 (eski hali 9) nolu parseller ile Tepe Mahallesi 89 ada 219 parsel (eski durumu 84) parselin mevcut imar durumu Resmi Kurum Alanıdır. Söz konusu taşınmazlarda yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait lojmanların satışlarının yapılabilmesi için kullanımlarının Konut Alanı olarak değiştirilmesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talep etmekte olup konuyla ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

22.Mimari Estetik Komisyonunca alınan 16.03.2020 tarihli karar tutanaklarının görüşülerek müzakere ve karara bağlanması.

23.İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilen bölümlerin harici alanlarında ticari faaliyet yapılmasına izin verilmesi halinde tahsil edilecek ücretin belirlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

24.Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan mevkii 3564 ada 1 nolu parseldeki özel eğitim tesisi alanı olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı veya kiralanması hususunda Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

25.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

26.Belediyemiz içme suyu ücretlerinde indirim yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

27.İlimiz Kırkpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan Gebere barajının saatlik sulama ücretinin ve mesire alanı giriş çıkış ücretinin belirlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

28.Fertek mahalle sınırları içerisinde bulunan Mandilmos mesire alanının giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

29.Belediyemiz memur kadroları ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü kadrosunun derece değişikliği hususunun müzakere ve karara bağlanması.

30.Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 3622 ada 1 parselde bulunan trafo yerinin Medaş’ a devrinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

31.Niğde Belediyesi 5366 sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesi ile İlimiz Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan Mahallelerini kapsayan 12,5 HA alana ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı, sokak sağlıklaştırma, röleve, restorasyon, restitüsyon, kentsel tasarım, avan ve uygulama projelerinin ihalesinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

32.Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne verilen 51 DE 079 ve 51 DU 711 plakalı kurtarma araçlarının alınması hususunda Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

33.Mülkiyeti Belediyemize ait Tepe Mahallesi 102 pafta, 107 ada 6 parselde kayıtlı 1938,00 m². taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince satışının veya kiralamasının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

34.S.S 51 Nolu Toplu Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Kooperatif Başkanlığının, Covid-19 nedeniyle yardım taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.

35.Dilek ve temenniler.

36.Kapanış.