a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Haziran Ayı Meclis Kararları

  

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2020 TOPLANTISININ 18/06/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 64

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Mart/2020 toplantısının 04.03.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 65

Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini içeren raporun müzakere ve ibrası tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 66

Belediyemiz 2019 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvellerinin tetkik ve rapor hazırlanması bakımından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 67

Belediye Encümen Üyeliklerine; (2021 Nisan ayına kadar)
1- Nevzat TÜRKAN
2- Sebahattin ECEMİŞ
3- Gülsüm TEMUR olarak gizli oylama ile seçilmişlerdir.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 68

Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine; (2021 Nisan ayına kadar)

1- Mustafa ÖZDEMİR
2) Cengiz TUNCER
3) Adnan Menderes TÜNER
4) Duran ALTINTAŞ
5)Cumhur DURMAZ ın seçilmesi açık oylamaya konulmak suretiyle kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 69

İmar Komisyon Üyeliklerine; (2021 Nisan ayına kadar)

1- Ertan ALTUNER
2-Mustafa GİRAY
3- Bülent SAYIN
4- Ferit AYDOĞAN
5-Aldonat ATLI’ nın seçilmesi açık oylamaya konulmak suretiyle kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 70

Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon Üyeliklerine; (2021 Nisan ayına kadar)

1- Mevlüt ŞAHİN
2- Yahya DÖKMETAŞ
3- Arif ARI
4- Yunüs AYBAR
5- Oğuz KALKAN’ ın seçilmesi açık oylamaya konulmak suretiyle kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 71

Kadın- Erkek Eşitlik Komisyon Üyeliklerine; (2021 Nisan ayına kadar)
1- Asım ACAR
2- Gülsüm TEMUR
3- Elif AKTAŞ ÖZTÜRK
4- Cem UZUN
5- Bahadır ALTINTAŞ’ ın seçilmesi açık oylamaya konulmak suretiyle kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 72

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıköprü Mevki 3417 ada 2 nolu parseldeki Eğitim Tesisinin (Anaokulu Alanı) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 73

Kayardı Mevkii 563 ve 3 nolu adaların bulunduğu bölgede, zeminde açılmış yol ile imar planında yer alan yolun birbirini tutmaması sebebiyle bölgede plan değişikliği yapılması hususunda komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 74

Yağdan Mevkii 2176 adanın bulunduğu bölgede, zeminde açılmış yol ile imar planında yer alan yolun birbirini tutmaması sebebiyle imar adası sınırının ekli krokide gösterildiği şekli ile değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 75

Yukarı Kayabaşı Mahallesi 318 nolu adanın bulunduğu bölgede henüz yapılaşmanın tamamlanmamış ve parselasyon uygulaması görmemiş olması sebebiyle ada içerisinde otopark alanı ayrılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 76

Yağdan Mevkii 441 ve 2733 adaların bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılacak olup uygulamadan evvel bölgede plan değişikliği yapılması hususunda komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 77

İlimiz Merkez ilçe 1867, 1868, 1869, 1870, 1891, 1892, 1918, 1937 ve 57 nolu adaların bulunduğu güzergâhta yer alan Karayolları Kamulaştırma Sınırı ile imar adaların birbirini tutmuyor olması sebebiyle sınırlarda düzenleme yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 78

Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarih ve 5 nolu kararıyla onaylanan 2954 adaya ilişkin plan değişikliğine askı süresi içerinde itiraz gelmiş, konuyla ilgili plan değişikliğinin uygunluğu hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 79

Yağdan Mevkii 3427 ada 11 nolu parselin ibadet yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı (Niğde İl Müftülüğü) adına tahsis edilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 80

İlhanlı Mahallesi 3072 ada 7 nolu parselde yer alan trafoların ekli krokide gösterilen alana yerleştirilmesinin uygunluğu hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 81

İlimiz Merkez ilçede yer alan parkomat bulunan alanların imar planlarına yol üstü otopark alanı olarak işlenmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 82

Kayardı Mevkii Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde revizyon imar planı yapılması planlanmakta olup, bu kapsamda planlama çalışmalarının devam edilebilmesi için yaklaşık 241 hektarlık alan için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında kamu yararı kararı alınması hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 83

Yukarı Kayabaşı Mahallesi 645 ada 12 ve 15 nolu parseller ile Tepe Mahallesi 89 ada 219 parseldeki resmi kurum alanının konut alanına çevrilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 84

Mimari Estetik Komisyonun’ca hazırlanan yönetim kurulu kararı veya kat maliklerinden alınan muvafakatname evraklarının da yenilenmesi ile verilen geçici izin, aynı şartlar çerçevesinde devam eder hükmü kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 85

İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilen bölümlerin harici alanlarında ticari faaliyet yapılmasına izin verilmesi halinde tahsil edilecek ücretin belirlenmesi hususunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 86

Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan mevkii 3564 ada 1 nolu parseldeki özel eğitim tesisi alanı olan taşınmazın satışı veya kiralanması hususunda Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 87

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (19) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 88

Belediyemiz içme suyu ücretlerinde indirim yapılması hususunun müzakereye açılarak 07/04/2020-01/07/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere içme suyu tarifelerine %25’ lik içme suyu indirimini devam ettirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 89

İlimiz Kırkpınar Köyü sınırları içerisinde yer alan Gebere barajının saatlik sulama ücretinin ve mesire alanı giriş çıkış ücretinin tespiti hususunda Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 90

Fertek mahalle sınırları içerisinde bulunan Mandilmos mesire alanının giriş çıkış ücretlerinin tespiti hususunda Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 91

Belediyemiz memur kadroları ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü kadrosunun derece değişikliği kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 92

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 3622 ada 1 parselde bulunan trafo yerinin Medaş’ a devri kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 93

Niğde Belediyesi 5366 sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik ile Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan Mahallelerini kapsayan 12,5 HA alana ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı, sokak sağlıklaştırma, röleve, restorasyon, restitüsyon, kentsel tasarım, avan ve uygulama projelerinin ihalesinin yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 94

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne verilen 51 DE 079 ve 51 DU 711 plakalı kurtarma araçlarının alınması hususunda Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 95

Belediyemize ait Tepe Mahallesi 102 pafta, 107 ada 6 parselde kayıtlı 1938,00 m². taşınmazın satışının veya kiralamasının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 96

SS 51 Nolu Toplu Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Kooperatif Başkanlığının, Covid-19 nedeniyle yardım taleplerinin müzakereye açılarak araç başı 100’er litre mazot verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 97

Kent Bütünü 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapımı hizmeti alım işinin ihale tarihinden itibaren gelecek yıla yaygın hizmet alımı olarak (1 yıl süreli) ihale edilebilmesi için yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 98

İlimiz muhtelif yerlerde yaklaşık 300 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Yapımı hizmeti alım işinin ihale tarihinden itibaren gelecek yıla yaygın hizmet alımı olarak (1 yıl süreli) ihale edilebilmesi için yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 99

Fertek Mahallesi 100 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapımı hizmet alım işinin ihale tarihinden itibaren gelecek yıla yaygın hizmet alımı olarak (1 yıl süreli) ihale edilebilmesi için yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 100

Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş.’ nden (NİBTAŞ) ve Belediyemiz adına yapılan ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurt içi bankalardan 10.000.000,00.- (onmilyontürklirası) TL’ ye kadar teminat mektubu ve kredi kullanılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 18/06/2020
Karar No : 101

Covid-19 salgını süresince pazarcı esnafımızın ekonomisine destek olmak amacıyla, belediyemiz tarafından alınan Pazar yeri harçlarının yıl sonuna kadar alınmaması hususundaki teklifin ileride değerlendirilmesi kabul olundu.