a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Tepe Mahallesi 3155 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerle ilgili kararlar.

İLAN METNİ

İlimiz Merkez Tepe Mahallesi 2139 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2140 ada 1 nolu parsel, 2141 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller üzerinde 10.12.2013 tarih 2251 sayılı Belediye Encümen Kararı ile yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması Aksaray İdare Mahkemesinin 13.02.2018 tarih, 2017/667 E., 2018/103 K. sayılı kararı ile bozulmuştur. Uygulama sonrası oluşan 3155 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller üzerinde geri dönüşüm ve yeniden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması yapılmasına, söz konusu parsellerin tapu kütüğüne uygulama şerhi konulmasına Belediyemiz Encümeninin 10.03.2020 tarih 195 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

 

Tepe Mahallesi 3155 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin geri dönüşümü sonrası 2139 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2140 ada 1 nolu parsel, 2141 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller oluşmuş ve söz konusu parsellergeri dönüşüm cetvelleri hazırlanmıştır.

 

Geri dönüşüm sonrası uygulamaya alınan 2139 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2140 ada 1 nolu parsel, 2141 ada 1, 2 ve 3 parseller Belediye Meclisinin 04.03.2016 tarih 24 sayılı kararı ile onaylı 19-J-II ve 19-K-I nolu İmar Paftalarında Konut Alanı ve Pazar Alanı olarak planlıdır. Uygulamaya parsellerin tamamı dâhil edilmiştir. Uygulamaya giren parsel alanları ile imar adası alanı eşit olduğundan bir önceki uygulamada olduğu gibi parsellerden DOP kesintisi yapılmamıştır. Uygulama içerisinde yoldan ihdas edilen ihdas1 ve ihdas2 nolu parseller ile parktan ihdas edilen ihdas3 nolu parsel, Niğde Belediyesi adına tescil edilerek kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas işleminin yapılmasında 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.Maddesi uyarınca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Uygulama sahası içerisinde yer alan Pazar Alanı evveliyatta DOP’tan karşılanan alana rastlamakta olup, Pazar Alanı olarak Niğde Belediyesi adına tescil edilmiştir.

 

Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 16.06.2020 tarih 472 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.

 

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ