a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADDE 1:Bu yönetmelik Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hizmetlerini kapsar.

TANIMLAR:

MADDE 2: Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;

Belediye     :Niğde Belediyesini

Başkanlık    :Niğde Belediye Başkanlığını

 

Müdürlük      :İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünü     ifade eder.

BAĞLILIK:

MADDE 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanına veya yetkili kıldığı Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

TEŞKİLAT:

MADDE 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bir Müdür yönetiminde

1-)Numarataj Biriminden oluşmuştur.

GÖREV ALANI:

MADDE 5:Müdürlüğün görev alanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- İhtiyaca göre  yeni yerleşim alanları planlamak , (E.İ.M. ile)

- Toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek , (E.İ.M. ile)

- İmar planlarına altlık olacak jeolejik-jeoteknik etüt raporları yapmak yaptırmak, (E.İ.M. ile)

- İmar planları yapılmasına karar vermek,yapmak ve yaptırmak, (E.İ.M. ile)

- Parsel, ada veya bölge bazında revizyon imar planlarını hazırlamak ve hazırlatmak, (E.İ.M. ile)

- İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek , Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, (E.İ.M. ile)

- Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarını üretmek ve ilgili Koruma Kurulunda Belediyemizi temsil etmek,(E.İ.M.ile)

- Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak,

-İlgilerin müracaatı halinde imar durumu-yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

-İnşaat ruhsatı verilmiş olan yerlerde yönetmelik şartlarında ilgililerin müracaatları halinde kat irtifakı tasdiki işlemlerini yapmak,

-Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkikini(maili indiham raporları) ve tebliğlerinin takibini ve 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Encümen Kararı alınması ile tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak,

-Mevcut yapıların güzel görünümünü oluşturarak yapılar arasında uyum sağlamak amacı ile dış cephe iyileştirme programlarının hazırlanması gerekli tebligatların hazırlanması ve etaplar halinde hayata geçirilmesini sağlanmak,

-Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda tutanaklar düzenlemek, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek,

-Ruhsat düzenlenmiş inşaatların temel ve subasman vizelerini yapmak,

-Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun TS kontrolünden sonra asansör ruhsatı düzenlemek,

-Fenni mesullere ait sicilleri tutmak,

-Sığınak komisyonu çalışmalarına katılmak,

 

 

 

-NUMARATAJ BÜROSU İLE İLGİLİ GÖREVLER:

 

-Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ortaklaşa numarataj işlemlerini yürütmek,

 -Binaların ve meskenlerin dış kapı numaralarını belirlemek,

-İlgililere numarataj yazısı vermek,

-Cadde-sokak isim levhası olamayan yerler ile bina dış kapı numarası olmayan binalara numara plakaları yerleştirme çalışmalarını yürütmek,

-Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak ve isim verilmesi hususunda Belediye Meclisine öneri sunmak,