a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Amacı, Niğde Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Niğde Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan personelin görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Belediye/Kurum                     : Niğde Belediye Başkanlığı,

Başkan                                    : Niğde Belediye Başkanını

Müdür                                    : Niğde Belediye Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü 

Müdürlük                               : Niğde Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü

Personel                                  : Niğde Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışanların tümünü ifade eder.                                

İKİNCİ BÖLÜM:

Madde 1: Bu yönetmelik Niğde Belediyesi memur ve işçilerinin özlük hak ve görevlerine ilişkin hizmetlerim kapsar.

TANIMLAR

Madde 2: Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;

Belediye     : Niğde Belediyesi'ni

Başkanlık   : Niğde Belediye Başkanlığını

Müdürlük    : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nü

Memur        : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında tanımı bulunan ve Belediye'nin genel görev esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli Kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan. Belediye Bütçesinden aylık alan kişileri,

İşçi              : 4857, sayılı îş Kanununun uygulanmasında tanımı bulunan ve Belediye'nin genel görev ve esaslarına yürütülen asli ve sürekli hizmetlerin! yerine getirmekle yükümlü olan. Belediye bütçesinden ücret alan kişileri ifade eder.

BAĞLILIK

Madde 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına veya yetkili kıldığı Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

TEŞKİLAT

 Madde 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bir müdür yönetiminde 2 memur ve 1 işçi ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV ALANI

Madde 5: Müdürlüğün görev alanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Mevsimlik personel düzenlemelerinin her yıl ayrıntılı olarak yapılması

- Personel politikaları izlenerek temel ilkelere ve hizmet esaslarına göre personel ihtiyacının izlenmesi ve planlanması,

- Personelin hizmet üretiminde etkin ve verimli olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve Belediye Meclisine sunulması,

- Hizmet alanının genişliği ve çeşitliliğine bağlı olarak, hizmetlerin tanımlarına uygun ve sınıf ve kadro esaslarına göre personel hareketlerinin yürütülmesi,

- Belediye içi personel işlemlerinin belirlenmiş esaslar çerçevesinde her birimde aynı şekilde yürütülmesi,                    

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı îş Kanunu ile ilgili mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin izlenerek personele uygulanmasının sağlanması,

- Mevzuatın gerektirdiği diğer hizmetlerin ifası,

Madde 6:

-  Muhtaç Asker ailelerine yardım ödemelerinin tahakkukunu yapmak, ilgili işlemleri tamamlamak,

-  Yıl içinde yapılması gereken işler için çalışma planı yapmak ve uygulamak,

-  Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek,

Madde 7:  

-  İşçi kadrolarını hazırlamak,

- İşçi ikmali yapmak,

-  İşçi özlük işlerinin yürütmek,

-  Sendikal ilişkileri yürütmek,

-  işyerlerinde disiplini sağlamak,

- İş güvenliği gerçekleştirmek, 

- İşçi sağlığını korumak,

- Beceri eğitimi yapmak,

-  Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

-  Personelin izin, sağlık ve benzeri işleri takip ederek özlük dosyalarına işlemek,

- Kırtasiye ve demirbaş ihtiyacım zamanında Satın alma Müdürlüğüne bildirmek temini ile şefliklere dağıtılmasını sağlamak,

- Fotokopi, teksir ozalit gibi işlerle matbaa hizmetlerim diğer müdürlüklere eşgüdüm sağlayarak yaptırmak, ilgili servislere vermek,

- Müdürlüğün görev alanında yazışmaları yapmak, kalem hizmetlerim yürütmek evrakları korumak,

- Yayınlanan genelge ve emirleri personele duyurmak, sağlamak ve korumak,

- Yıl içinde yapılması gereken işler için çalışma planım yapmak ve uygulamak,,

-  Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek,

- Kendisine teslim edilen çeşitli evrak bilgi ve belgeleri tasnif ederek sağlamak ve korumak,

- Gizliliğe önem vermek.

-İdarece verilen iş ve işlemleri yapmak