a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Veteriner İşleri Müdürlüğü

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –Amacı, Niğde Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Niğde Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan kadrolu / sözleşmeli Veteriner Hekimler ile diğer büro personelinin görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Belediye/Kurum         : Niğde Belediyesini,

Başkanlık                    : Niğde Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğini,

Başkan                        : Niğde Belediye Başkanını,

Meclis                         : Niğde Belediye Meclisini,

Encümen                     : Niğde Belediye Encümenini,

Müdürlük/Birim          : Niğde Belediye Başkanlığı  Veteriner İşleri Müdürlüğünü.

İKİNCİ BÖLÜM    :

Veteriner İşleri Müdürlüğünün  Yetki ve Sorumlulukları

Haftanın Altı günü Belediyemiz Mezbahanesine getirilen hayvanların muayenesi, kesimi ve nakliyesi yapılmaktadır.

Günlük olarak mezbahamıza kesim için getirilen hayvanların Menşei Şahadetname belgesi, il dışından gelen hayvanlardan ise Hayvan Sevk Raporu ve pasaport istenmektedir.

Mezbahamızda günlük kesilen büyükbaş hayvanların kulak küpe numaraları her gün internet ortamında Tarım Bakanlığına ait Türkvet sitesindeki ilgili bölümden düşümü yapılmaktadır.

Başıboş sokak hayvanları ile ilgili  şikayetlere bağlı Başkan yardımcısının havalesinden  sonra süratle çözümü ve ıslahı  için hayvan barınağında gerekli işlemler yapılmaktadır.

Her ayın sonunda Tarım İl Müdürlüğüne aylık rapor verilmektedir. Bu raporda aylık kesim miktarı,cinsi, kilosu ve imha edilen kısımlar hakkında detaylı bilgi verilir.

Her üç ayda bir kez İstatistik Kurumuna kesilen hayvan sayısı, kilosu, cinsi hakkında rapor verilmektedir.

            Kuduz  Şüpheli hayvanların  Müşahade süresi boyunca bakımı kontrolü yapılmaktadır.