a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü

T.C.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü , mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

 A- Altyapı (İçme Suyu  ve Kanalizasyon) Birimi

a) İl genelinde bulunan bütün içme suyu hattı , kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren hatlar ile yeni imara açılan yerlerin içme suyu ve kanalizasyon hatları için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak

b) Lokal olarak bakım ve onarım gerektiren altyapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

c) İl afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek , kar, don ve sel baskınlarında gerekli tedbirleri almak

d) Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak.

 

 B- Büro Hizmetleri Birimi

a) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını gerçekleştirmek.

b) Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak

c)  Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek

d) Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi vermek

e) Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

f) Toplantı, konferans vb. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlamak ve mekan temin etmek, bu toplantılara katılımı sağlamak.

g) Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, belediye encümeni ve belediye Meclisi kararlarını takip etmek , müdür ve personelin bilgisine sunmak

h) Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak

ı) Görevli personelin hasta, izinli vb. olması halinde işlerin aksamayacak şekilde yürümesini temin etmek.

 

ÇEVRE SAĞLIĞI VE ARITMA

1-      Kent kanalizasyon şebekesinin bağlandığı arıtma tesisinin 24 saat pis su girişini

       Denetler.

2-      Arıtma tesisi yapıların makine elektrik sistemlerinin sağlıklı ve faal durumda

       Olmasını kontrol ve temin eder.

3-      Şebekeden gelen pis suyun arıtma tesislerinde arıtılması işlemlerini yürütür.

4-      Arıtma tesislerinde yapılan biyolojik arıtımın laboratuar kontrolleri ile standartlar

       Dahilinde kalmasını denetler.

 

 

      Teknik Hizmet ve Proje Birimi

a)  Niğde Belediyesi sınırları içinde bulunan yeni imar alanlarında içme suyu-kanalizasyon-yağmur suyu şebekelerinin açılması ve mevcut hatlarda gerekli olan revizyon ile ilgili çalışmalar; vatandaşların taleplerin alınması ve aynı talebin iletildiği diğer müdürlüklerle koordinasyonun sağlanması. Ekiplerin yönlendirilmesi.

b) Belediye sınırları içinde yapılması planlanan altyapıların metraj ve projelerinin hazırlanması.

c) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  Ekiplerinin ve müteahhit firmaların yaptıkları çalışmaların metrajlarının çıkarılması ve projeye uygunluğunun kontrolü

d) Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili proje ve metrajların hazırlanması

e) Altyapı talepleriyle ilgili keşif, metraj, fizibilite çalışmalarının yapılması ve rapor hazırlanması.

f)  Müdürlüğümüz saha ekiplerinin ve araçlarının günlük çalışma raporlarının hazırlanması ve yerinde kontrolü