a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –Amacı, Niğde Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Niğde Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan büro personelinin görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Belediye/Kurum         : Niğde Belediye Başkanlığı,

Başkan                        : Niğde Belediye Başkanını,

Müdür                         : Niğde Belediye Başkanlığı teşkilat yapısı bünyesinde yer

                                      Alan Destek Hizmetleri Müdürünü

 

Müdürlük                    : Niğde Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri

Büro Personeli            : Niğde Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünü bünyesinde görevlendirilen çalışanların tümünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluşu, Personeli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Harcama birimlerinin Başkanlık onayına bağlı olarak yetki devri yapacağı ihale işlemlerini birimleri adına yürütmek.
  2. Harcama birimleri tarafından hazırlanan ihale onay belgesi ve dokümanlar üzerinde ön kontrollerini yapmak.
  3. İhale işleri kapsamında Kamu İhale Kurumunun internet adresi üzerinden kayıt ,onay,teyit  işlerini yapmak.Kurum adına her türlü bağlantıyı sağlamak.
  4. İhale ilanlarının hazırlanmasını ve ilan edilmelerini gerçekleştirmek.Bu hususlardaki işlemleri takip etmek.
  5. Belediye birimlerinin ortak ihtiyaçlarını temini için tüm birimlerin bütçe ödeneklerini kullanarak ihale ve temin işlerini yaptırmak.
  6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesine göre yapılacak doğrudan temin işlemlerini takip ve kontrol etmek.
  7. isteklilere yeterlilik kararı bildirimlerini yapmak.
  8. İsteklilere kesinleşen ihale kararı bildirimlerini yapmak.
  9. Yüklenicilere sözleşmeye davet bildirimini yapmak.
  10. Kamu ihale kurumu internet sitesi üzerinden ihale sonuç formlarını ve  ihale sonuç ilanlarını hazırlamak.

 

MEZARLIK İŞLERİ

 

Aşağıda belirtilen görevler, Mezarlık İşleri tarafından yürütülür;

1)      Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.

2)      Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak,

3)      1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

4)      Ölüm kayıtlarının ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,

5)      Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak,

6)      İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

7)      Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin, Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

8)      Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yolu ile teminini sağlamak,

9)      Mezarlıklarda bulunan ve budanması gerekli olan ağaçların budamasını, çürük, devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini sağlamak,

10)  Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

11)  Birim için gerekli makine ve teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

12)  Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin defnini sağlamak,

13)  Cenaze törenlerine din görevlisi göndermek,

 

14)  Çalışanlar arasında görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha verimli yürümesini sağlamak,

15)  Birimle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrak takibini yapmak,

16)  Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

17)  Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve saklanmasını sağlamak

18)  Gasilhaneye  getirilen cenazelerin dini kurallara uygun olarak yıkanıp ve kefenlenmesini sağlamak,

19)  Mezarlıklarda tutulması zorunlu cenaze kayıt defterinin tutulmasını sağlamak,

20)  Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bulundurmak,

21)  Belediye sınırları ve mücavir alanları dışına görevlendirilmesi halinde araç görev kağıdını doldurmak,