a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

T.C.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1:  Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2: Bu Yönetmelik, İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3: Niğde  Belediye Meclisinin 07/11/2008 tarih ve 76 sayılı kararı ile  kurulmuş olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır

Tanımlar

Bu yönetmelikte geçen:

a)   Belediye         :Niğde Belediyesi’ni,

b)   Başkanlık        :Niğde Belediye Başkanlığı’nı,

c)   Müdürlük        :İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü,

d)   Müdür :İşletme ve İştirakler Müdürü’nü,

e)   Yönetmelik     :İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 4: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)                       Müdür

b)                       Şef

c)                       Memurlar

d)                       İşçiler

e)                       Sözleşmeli memurlar

f)                        Diğer personel 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)                       Müdür

b)                       Su Tahakkuk Şefliği

c)                       Hal  Şefliği

d)                       Terminal işletmesi                 

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için İşletme ve İştirakler Müdürünün talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Birim Şefi” ve “ Şef yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

 Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan  Şefler dâhil olmak üzere memurlar  ve işçiler görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim Şefinin teklifi ve İşletme ve iştirakler Müdürünün onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 5: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6:İşletme ve İştirakler Müdürlüğü;

 1. Belediye Su Tahakkuk Şefliği, Hal Şefliği ve Terminal İşletmesinin  mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak
 2. Müdürlügünün yıllık kadro tasarısını hazırlamak,
 3. Müdürlügüne baglı Sefliklerin yıllık iş programına uygun olarak işlerinin yürütülmesini  saglamak.
 4. Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili  Yönetmeligi uygulamak,
 5. Belediye Meclis kararlarını uygulamak,
 6. Müdürlük personelinin iş başında egitimi için ilgili birimlerle iş birligini saglamak,
 7. Yapılan iş ve islemlerin denetimini yapmak,
 8.  Müdürlügü ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını saglamak,
 9. Her türlü abone kayıtlarının yapılmasını saglamak,
 10.  Abonelikten çıkma ve yer degistirme islemlerini yürütülmesini saglamak,
 11.  Müdürlügüne baglı sefliklerin kırtasiye gereksinimini saptamak ve temin etmek,
 12.  Abonelerin iş izlemesini kolaylasştıracak önlemlerin alınmasını saglamak,
 13. Müdürlügü ile ilgili evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını saglamak,
 14. Abonelik islemlerine iliskin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını belgelerin korunmasını saglamak,
 15. Müdürlügü ile ilgili konulardaki beklenen gelişmelere göre planlar yapmak, gereksinmeleri önceden saptamak önerilerde bulunmak,
 16. Müdürlügüne baglı sefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin talimatnameleri hazırlamak,
 17. Abone sözleşmelerini Kurum adına imzalamak,
 18. Güvence bedellerinin tespitini ve teklifini yapmak,
 19. Görevlerini Yasa, Yönetmelik, Niğde  Belediye Meclisi kararına göre yapmak ve yaptırmak,
 20. Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak,
 21. Belediye Baskanınca verilecek diger görevleri yerine getirmek.

 

Müdürlük yetkisi

MADDE 7: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı birimleri, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 8: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9:  İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 2. İşletme ve İştirakler Müdürü;  SuTahakkuk Şefi, Hal Şefi, Terminal İşletmesi, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
 3. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 4. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 5. Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirir.
 6. Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder.
 7. İşletme ve İştirakler Müdürü; Su Tahakkuk Şefi Hal Şefi, Terminal işletmesi, harcama yetkilisi, Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
 8. Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır; Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapar.
 9. Emrindeki birimlerin denetim ve gözetimini yaparak Birimlerin içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlar, bu amaç için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
 10. Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilerin yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurur.
 11. Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. 

            Su Tahakkuk Şefliği’nin Görevleri

            MADDE 10:

 1. Su abonelerine ait su sayaçlarının ayda 1 kez olmak üzere yılda 12 kere okumasını ve ihbarname dağıtımını yapmak.
 2. Okunan endeksler bilgi işlem merkezinde tahakkuk yapılarak tahsilata hazır hale getirmek.
 3. Su abonelikleri oluşturmak,
 4. Abonelerin yapmış oldukları su sarfiyatlarını tespit etmek, sarfiyat miktarını Belediye Meclisince belirlenen tarifeler üzerinden ücretlendirmek ve mükelleflerin ödemelerini sağlamak,
 5. Bozuk su sayaçlarının tespitinin yapılarak sayaçların değişimini sağlamak,
 6. Su borcu olduğu halde ödeme yapmayanlara verilen su hizmetini durdurmak, su burcunu ödemeyenlere ödeme emri düzenlemek ve borçların tahsilatını 6183 sayılı ame alacakları kanun hükümlerine göre yasal yollardan sağlamak.
 7. Abonesiz su kullanımlarını kontrol ederek engel olmak,
 8. Abone kayıtlarını ve bu kayıtlardaki değişiklikleri Belediye bilgi sistemine kayıt etmek ve abone bilgi sistemini yönetmek.
 9. Yeni abone olmak isteyenlerin abone kayıtlarını yapmak
 10. Abonelerimizin tahakkukla ilgili başvuru taleplerini karşılamak
 11. Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını saglamak,
 12. Abonelikten çıkma, yer degiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını saglamak,
 13. Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını saglamak,
 14. Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını saglamak,
 15. Su Tahakkuk Şefliğine intikal eden kaçak ve usulsüz kullanımlarla ilgili ihbarları degerlendirip, en kısa sürede geregini yapmak, her tür belge alışverişini zimmetle gerçeklestirmek,
 16. Kaçak (illegal kullanım) su kullanımları ile ilgili tutanakların tanzimini, bilgisayar girislerini ve arşivlenmesini saglamak, denetlemek,
 17. Hakkında kaçak su tutanagı tanzim edilen kişi ve Kuruluşlara bununla ilgili tebligatları yapmak, tebligata ragmen ödemesi yapılmayan tutanakları yasal gerekleri yapılmak üzere Hukuk Müsavirligi’ne intikal ettirmek,
 18. Müdürlüge baglı Şefliklerin iş ilişkilerini ve iş akısını saglamak, Müdürlügün çalısmaları ile ilgili istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak,
 19. Tahakkuklara ait itirazları degerlendirerek çözüme ulaştırılmasını saglamak,
 20. Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalısır halde bulunmasının saglanması ve arızalı sayaçlarla, aboneler tarafından anormal çalıstıgı yolunda  Ölçü ve Ayarlar İstasyonuna  sikayette bulunulmuş sayaçları Ölçü ve Ayarlar İstasyonundan gelen listeye göre “0”(Sıfır) m3 endeksteki yeni veya yenilenmiş sayaçla degiştirilmesini saglamak,
 21. Yeni takılacak sayaçlar için muayene işlemi yapılarak “sayaç kontrol ve muayene” fişi kesilmesini saglamak,
 22. Borçtan kapatılma, iptal, kayıp nedenleri ile yerlerinde olmayan ve bulunamayan sayaçlar için; kayıplarda, bedeli karsılıgı ve borçların tamamı ödenmek ve abone sözlesmesini yenilemek, (Abonelik kendi adına degilse) şartı ile “0”(Sıfır) m3 endeksli yeni veya yenilenmiş sayacın seri numarası kayıt edilerek abonenin suyunun açılmasını saglamak,
 23. Sayaç okuma ile ilgili itirazları çözümlemek
 24. Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Belediye Meclisine sunmak ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dökümanların çıkartılmasını saglamak,
 25. Resmi abonelerce tüketildigi saptanan su ve atıksu bedelinin Meclis kararı tarifesine göre zamanında ve düzenli olarak tahakkukunun yapılmasını saglamak,
 26. Resmi abonelerce kullanılan su miktarı bedeli ve atıksu bedeline ilişkin hazırlanan

makbuz veya fatura, bordro beyan vb. belgelerin alınması kontrol ve muhafaza edilmesi ve ilgili kurumlara intikalini saglamak.

 1. Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını saglayacak önlemlerin alınmasına iliskin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini saglamak,
 2. Her sayaç okuma sonunda okunan endeksler ve bedellerin mahalle bazında ve genel bazda bilgi işlem merkezinden tahakkuk dökümleri alınmak suretiyle kontrol edilerek muhasebeleştirlmesinin sağlanması.
 3. Tahakkuk eden faturalarla ilgili abone şikayet dilekçelerini değerlendirerek, gerekli kontrol işlemini kaçak ve su kesme ekiplerine yaptırdıktan sonra varsa gerekli yanlışlığı evrak düzenleyerek tahakkukunu düzeltmek ve abone sahibine bildirmek.
 4. Abonelerin devir, iptal, geçici iptal durumlarında ve şantiye aboneli yapı kullanım izni alması halinde abone tipi değiştirme işlemi yapmak.
 5. Dönem sonunda muhtelif sebeplerden dolayı iptal edilerek yerine yeni tahakkuk verilen abonelerin listelerini hazırlamak.
 6. Bozuk ve tamiri mümkün olmayan sayaçların değiştirilmesini sağlamak.
 7. Abone sahibi tarafından alınan yeni sayacın marka ve seri nosunun kaydını kalamoza defterine yapmak.
 8. Doğru kayıt yapmadığından şüphe edilen su sayaçlarını, abonenin kontrol edilmesini istemesi halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüğü’ne  kontrol ve muayene ettirilmesi için belediye su ölçü ayar istasyonu görevlisi tarafından söktürülüp, hazır hale getirmek.
 9. Şikayet konusu olan ölçü aletlerinin en kısa sürede muayenesinin yaptırıp, neticesini bir raporla birlikte müracaat eden kişi ve kuruluşa iletmek.
 10. Taşınamayacak olan ölçü ve ölçü aletinin muayenesini yerinde yaptırtmak.
 11. Su sayacının tamir, damga muayene-kontrol için sökülmesi durumlarında, ilgili işlemler tamamlanıncaya veya ilgili muayene raporu işletmeye gelinceye kadar aboneye bu dönem için bir önceki yılın aynı dönemi göz önünde bulundurularak maktu tahakkuk uygulamak.         
 12. Tahakkuk ile ilgili konularda bilgi isteyen abonelere, resmi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 13. Su ihbarnamesi ile gelmeyen abone sahiplerinin işlemlerini sürdürebilmeleri için Abone No sunu tespit etmek.
 14. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin    30. maddesi gereği damga süresi sonunda 10 yılını dolduran su sayaçlarını yıllık muayene ve bakımı ile ilgili beyanname hazırlayarak  Ticaret Bakanlığı’nın Ölçüler ve Ayar Şube Müdürlüğü’ne göndermek.
 15. Cami, mescit ve çevresinin su ihtiyacını 831 Sayılı Sular Hakkında Yasa uyarınca bedelsiz olarak karşılayan Belediyenin, bu tüketim miktarını belirlemek amacıyla cami ve mescitlere belediye tarafından su sayacı takmak ve belirli dönemlerde okumak.
 16. Şehir içinde veya şehir mezarlıkları içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ve adlarını kullanarak yaptırmış oldukları hayrat çeşmelerde kullanılan su bedellerini üstlenen şahıslara, bütçede yıllık tarifeleri belirlenen miktarların ödeme emirlerini düzenlemek, şahıslara ulaşmasını sağlayıp, tahsilata uygun duruma getirmek

 Su Tahakkuk Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11: Tahakkuk Şefi’nin görev ve yetkileri şunlardır :

 a) Tahakkuku tahsile bağlı olan su gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,
b) Tahsil Şefi ile sürekli ve koordineli bir çalışma yürütmek,
c) Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak,
d) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak,
e) Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
f) Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak,
g) Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütmek,

h) Evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını saglamak,

ı)Tahakkuk Şefi  mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini kullanır.     Tahakkuk Şefi mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına karşı da sorumludur.

Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 12: Tahakkuk memurunun görev ve yetkileri şunlardır :

 1. Tahakkuku tahsile bağlı olan su gelirlerinin tahakkukunu yapmak,
 2. Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 3. Servisdeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
 4.  Mükelleflerin işlerini bekletmede yapmak,
 5.  Mükelleflerin abone, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
 6.  Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,
 7.  Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 8.  Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
 9. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
 10. Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
 11. Tahakkuk memuru,  mevzuatta kendilerine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahakkuk memuru,  mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı da sorumludur.

Sayaç Okuma Sorumlusu Görevleri

MADDE 13:

 1. Abonelerin dönemsel olarak tükettikleri suyun tahsilatı amacıyla abonelerin su sayaçlarındaki m3 kullanımların tespiti
 2. El bilgisayarları vasıtasıyla abonelerin dönemsel su tüketimlerinin m3 ve parasal değerinin ibra edildiği su fatura bildiriminin aboneye verilmesi suretiyle tahakkukun gerçekleştirilmesi
 3. Gün sonunda yapılan okuma ve tahakkuk bilgilerinin bilgi işlem sorumlusu vasıtasıyla  ana bilgisayar sistemine aktarılmasını sağlamak
 4. Sayaç okuma esnasında su kullanıcısının  kayıtlı abone olup olmadığının, sayaç harici (şebekeden) veya abone olup ta borcundan dolayı kullanıma kapatılmış abonenin su kullanıp

 

kullanmadığının kontrolü ve varsa düzensiz çalışan sayaçla ilgili abonenin uyarılması ve işletmeye bildirilmesi

 1. Okuma mahallinde muhtelif sebeplerden dolayı su arızalarını 185 Su Arıza Telefonuna bildirmek
 2. Belirli dönemlerde işletme tarafından çıkartılan vatandaşın su kullanımı ile ilgili uyarıcı mahiyetteki bilgi dökümanlarının, süresi içerisinde ödenmeyen vadesi geçmiş borçlarla ilgili su kesme emri evraklarının aboneye ulaştırılması
 3. Ayrıca artık tahakkuku ve tahsili mümkün olamayacak duruma gelmiş olan yıkık abonelerin tutanakla tespit edilerek birikmiş olan tahakkuk alacağı şüpheli hale gelmiş olmasından dolayı, tahakkuktan düşülmesi için  evrakları muhasebe servisine ulaştırmak
 4. Abonelerin şayaç okuma esnasında endeks ve sayacın çalışması ile ilgili sorduğu sorulara cevap vermek
 5. Dönem sonunda kesim ekibi ile birlikte kaçak tespiti yapmak
 6. İdarenin  talimatlandıracağı her türlü arşiv düzenleme işlerine yardımcı olmak

Su Açma Kesme Sorumlusu Görevleri

MADDE 14:

 1. Çeşitli nedenler vadesinde ödenmemiş su borcu ile ilgili mahalle bazında su kesme emri ihtarnamesini bilgisayardan günlük olarak alınması veya matbu ihtarnameleri eşit şekilde ekiplere dağıtılmasını sağlamak.
 2. Su kesme işlemi yapılmadan önce aboneye “Su Kesme Emri” tutanağının sayaç okuma görevlileri tarafından dağıtılmasını sağlamak.
 3. Su kesme-açma işlemi  2 kişilik ekiple yapılmasını sağlamak.
 4. Bir günde bir ekip en az 30 kesme işlemi gerçekleştirmelidir.
 5. Kesme yapılan bölgeye gidildiğinde abone sahibine önce suyunun borcundan dolayı “Su kesme” işlemi yapılacağı bildirilir.                
 6. Kesme işlemi su kesme aparatı ile yapılmalıdır. Ancak vanaya aparat takılamadığı durumlarda su sayacı sökülerek kesme işlemi gerçekleştirilmelidir.
 7. Bu kesme işlemleri bilgisayara işlenmesini sağlamak.                    
 8. Suyu borcundan kesilen abone su açma ücreti ile birlikte su borcunu yatırdığını belgelemek koşuluyla suyu kesilen abonenin kesme işlemini yapan tarafından suyu kullanıma açılacaktır.

 

         Sayaç ayar istasyonu görevlisinin sorumlu olduğu  görevler;

            MADDE:15:

 1. Su sayaçları arızalı olan abonelerin sayaçlarını kontrol edip tamir edilebilecek olanların tamirini yapmak, tamir edilmez durumda olanları ise yenisi ile değiştirmek
 2. Fazla su sarfiyatı dolayısıyla itirazlı durumda olan abonelerin sayaçlarını kontrol edip değerlendirmek
 3. Niğde Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisindeki su sayaçların peryodik bakım onarımını yapmak.
 4. Su sayaçlarınınkaça olarak sökülmemesi için mühürlenmesini sağlamak ve mühürlenen sayaçları kayıt altına almak.

Hal  Şefliği’nin Görevleri

MADDE 16:

 1. Hal dahililinde intizamı temin eder. Satıcılar, müşteriler ve hal de çalışan bilumum şahısların gerek birbirleri ile gerekse hal personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olur,
 2. Hal’e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri alır,
 3. Yönetmelik hükümlerine göre satıcıların faaliyetlerini denetleme ve her türlü inzibati tedbirleri alır,
 4. Hal’in dahili düzeni Belediye Başkanlığınca tayin olunan personelin, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından görev bölümü yapılarak sağlanır.
 5. Hal Şefliği görevleriyle ilgili olarak Niğde Belediyesi  mücavir alanı içerisinde denetim yapmaya yetkilidir. Bu denetimi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli yapar.
 6. Tahsis sahip işyeri tahsis işlemlerini yürütmek, tahsis ücret ve teminatlarını alıp Belediye veznesine yatırmak. Tahsis sahiplerinin satış işlemlerinden alınan Belediye veya işletme payı gelirlerini hesap ederek tahakkuk belgesi düzenlenerek, pay gelirlerini tahsil etmek.
 7. Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak.
 8. Hale giren malları tartı veya sayım işlerini yapmak. Giren malların cins, miktar ve çeşidi ile göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına ilişkin bilgileri kayda geçirmek. Halden çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatlarda cins miktar ve çeşitleriyle satıcı alıcısına ilişkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen malları çıkış izin vermek. Tespit, kontrol ve istatistik ile ilgili diğer görevleri yapmak
 9. Yıl içerisinde uygulanacak denetim planı ve programı hazırlamak, Tahsis konu satış yerleri denetlemek, 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı eylemlerin tespit edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlemek ve Belediye Encümenine intikal ettirmek.
 1. Şehir giriş ve çıkışlarında kurulan denetim noktalarında yaş meyve ve sebze yüklü araçları kontrol edmek
 2. Semt pazarları , şehir içi yollarda yaş sebze ve meyve perakende satışı yapan araçları ve bu malları satan iş yerlerini denetlemek perakende satışa sunulan malların toptancı halden satın alınıp alınmadığı tespitini yapmak.
 3. Hal personelinin özlük işleri ile genel yazışmaları yürütmek. Halin gece ve gündüz güvenliğini sağlamak ve olayları zamanında kolluk kuvvetlerine bildirmek, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda çalışma saatleri dışındaki Hale mal giriş-çıkışlarını düzenlemek.  Yangın ve sabotaj ihtimaline karşı tedbir almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek. Hal tesisinin genel temizlik, bakım ve yıkama işlerini yürütmek. Güvenliğe ilişkin olayları işletme ve İştirakler Müdürüne bildirmek.
 1. Hal Şefliği 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 552 Sayılı KHK, 4128 ve 4367 sayılı Kanunda belirtilen hükümler ile çıkarılan yönetmelikler uyarınca görev yapar.
 2. Niğde Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun  olarak serbest rekabet içerisinde yapılmasını sağlamak.
 3. Toptancı haline giren çıkan malların irsaliye faturalarının denetimini yapmak.
 4. Toptancı halinde satılan malların toptan satış bedelini %2 si hal rüsumu nun tahsilatını yapmak.
 5. Toptancı halindeki işyerlerinin tahsis ve teminat bedelini tahsil etmek, tahsis bedelini yasal süresi içerisinde ödemeyen mükelleflerin borçlarını yasal yollardan tahsilatını sağlamak.
 6. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde toptancı hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı halden satın almadan perakende satışa sunanları tespit etmek ve toptancı haline girişini sağlayarak açık artırma ile satışını yapmak veya yaptırarak Belediye payı %25 olarak tahsil etmek.
 7. Toptancı halinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin hal yönetmeliğine uymalarını sağlamak.
 8. Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretinin meslek edilenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak.
 9. Toptancı halinde modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmasını sağlamak.
 10. Toptancı halinde oluşacak birimlerin görev, yetki,sorumluluklarını saptamak ve denetlemek.
 11. Toptancı hali içerisinde faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki mali kuralları belirlemek.
 12. Toptancı hal yönetmeliği hükümlerine aykırı davranışlar için suç ve cezayı belirlemek ve uygulamak.
 13. Birimler ve iş yerleri için gerekli hizmet yönergelerini hazırlamak ve hazırlatmak.
 14. Toptancı halindeki işleyiş, yönetim ve denetimini yapmak. İdarece verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 15.  İdarece verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Terminal İşletmesi Görevleri

MADDE 17:

4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak,  terminal işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını  sağlamaktır.

Otogar ve bağlı birimlerini verimli bir şekilde yönetmek. Birimlerde çalışmaları denetlemek olumlu yöne sevk etmek Terminal Birimi Şehirlerarası ve İlçeler terminali otopark ve eklerinin işletilmesi işini ihale yoluyla alan firmayı; ihale şartnameleri, terminal yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını denetlemek, kontrol etmek, otogara gelerek seyahat etmek isteyen yolcuların sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, otobüs firmaları ve müstecirlerin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, işletmeci firma, otobüs firmaları ve müstecirlerden gelen sorunların çözümlenmesinde aracılık yaparak, çözümlenmesini sağlamak.

Ayrıca İdari yönden Müdürlüğümüze bağlı otogar gerektiğinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği yaparak esnafın denetlenmesi, otogara girmeyen araçlar hususunda çalışmalar yapmak, firma ve otobüs sahipleri ile zaman- zaman toplantılar düzenleyerek, Belediyemizce düzen sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Terminal birimi olarak otogardaki otobüs firmalarının yetki belgelerine göre yolcu taşımacılığı yapıp yapmadığının kontrollerinin yapılması, Karayolu Taşıma Kanunu ve İl Trafik Komisyonu kararlarının uygulanması hususunda İşletmeci firma ve ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yaparak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek ve bu konuda tedbirler almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 18: Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.  

Görevin planlanması

MADDE 19: İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 20: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 21:

 1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür     tarafından sağlanır.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim Şefince hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.  

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE  22: Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 23: Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir,

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 24: Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili birim Şefi sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 25: İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 27: (1) Bu yönetmelik, Niğde Belediyesi Meclisinin kabulü ve mahalli gazetede ilanından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 28 : Bu yönetmelik hükümlerini Niğde Belediye Başkanı yürütür.