a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
İtfaiye Müdürlüğü

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Amacı, Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünde çalışan personelin görev, yetki, sorumluluk, iş ilişkileri, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Belediye/Kurum                     : Niğde Belediye Başkanlığı,

Başkan                                    : Niğde Belediye Başkanını

Müdür                                    : Niğde Belediye Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İtfaiye    Müdürünü 

Müdürlük                               : Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünü

Personel                                  : Niğde Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünde çalışanların tümünü ifade eder.                          

İKİNCİ BÖLÜM

İtfaiye Müdürlüğünün Personeli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

     5393 sayılı Belediye Kanununa göre; belde içinde yangın çıkmasını önlemek ve yangına karşı gerekli tedbirleri almak, yangın söndürme araç ve gereçlerini sağlamak, sağlatmak ve bunları  her an ihtiyaca hazır ve yarar halde bulundurmak, çıkan yangın ve meydana gelen çöküntü, su  basması gibi olay ve durumlarla uğraşmak görevini Belediyelere vermiştir.

Bu önemli görevi yerine getirme, ayrıca belediye dairelerince ihdas olunacak gaz depolarına dair Nizamname, Sinema ve Tiyatroların sağlık, Yangın ve Emniyet noktalarından haiz olmaları lazım gelen şartlar hakkındaki talimatname, İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Tedbirleri Hakkındaki Talimatname, Barut ve Patlayıcı Maddeler Nizamnamesi, Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik, sivil savunma kanunu, umumî hayat müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler hakkında kanun ve buna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerdeki yangın konusu ile ilgili olarak belediyelere verilen görevleri yapar.

 

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ           Sivil Savunma Kanunları Çerçevesinde;

1-) İlgili kanunlarla belirlenen, kuruma ait sivil savunma planını hazırlamak

2-) Savaşta ve Barışta; Seferberlik ve her türlü doğal afet durumlarında kurumun sivil savunma hizmetlerini aksatmadan yürütmesini sağlamak.

3-) Sivil savunma servislerinin kurulması, donatımı ve eğitimlerini sağlamak.

4-) Personelin ve hayati öneme haiz cihazların, malzemenin ve stokların, doğal afet ve sabotajlara karşı korunmasını sağlamak.

5-) Sivil savunma planlarının ilgili makamlarca yapılacak denetimlere uygunluğunu sağlamak.

İdarece verilen tüm iş ve işlemleri yapmak.