a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C.

NİĞDE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, kuruluş yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş ,görev,yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

 

 Hukuki Dayanak

MADDE 3- Niğde Belediye Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 39 sayılı kararı ile kurulmuş olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili uygulamadaki mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye                          : Niğde Belediyesi’ni,

b) Başkan                            : Niğde Belediye Başkanı’nı

c) Başkanlık                        :  Niğde Belediye Başkanlığı’nı

d) Encümen                         : Niğde Belediye Encümenini

e) Meclis                              : Niğde Belediye Meclisini

f) Başkan Yardımcısı         : Niğde Belediye Başkan Yardımcısı’nı

g) Müdürlük                       : Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,  

h) Müdür                             : Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü

İ) Personel                           :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı     çalışanların  tümünü

j) Yönetmelik                     :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder

e) Sosyal Yardım İşleri : İimizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü nakdi ve ayni yardımları ifade eder.

f) Sosyal Hizmet İşleri :İlimizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 5393 sayılı yasa kapsamında yapılabilen her türlü sosyal hizmeti ifade eder.

 

            İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Müdürlük Tanımı, Temel İlkeler, Yetki, Sorumluluk ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5- Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Niğde Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 2014/39 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Müdürlük Tanımı

MADDE 6- T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili Maddelerinde yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile Niğde ili halkı içinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, ilimiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir.

 

Temel İlkeler

Madde 7- Niğde Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün tüm çalışmalarında,

a)Müdürlük İş ve İşlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalı

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibiyle hareket etmek,

c) Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalı

d) Belediye Kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalı,

e) Kurum içi yönetimde katılımcılık esas alınmalı

f) ARGE ve eğitim çalışmalarına öncelik vermek,

g) Verilen hizmetler şeffaf,açık ve hesap verilebilir olmalı

h) Hizmetlerde gecici çözüm ve anlık kararlar yerine ,uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.

temel ilkeleri esas alınır.

 

Yetki

MADDE 8- Müdürlük; yasalar ve diğer mevzuatla belirlenen şekliyle ve Belediye Başkanının veya yetkisini devrettiği başkan yardımcısının emir ve onayı doğrultusunda sosyal yardım işlerini, sosyal hizmet işlerini, yürütmekle görevlidir.

 

Sorumluluk

MADDE 9- Müdürlük; ilgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar doğrultusunda ilmizde yaşayan tüm vatandaşlara, sosyal hizmet , il geneline, yoksul ve mağdur vatandaşlara sosyal yardım yapar.

Teşkilat

MADDE 10-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Çalışan Personel Yapısı

(1) Müdürlükte Norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel işçi ve hizmet alım ihalesi yoluyla gerçekleştirilen işlerde yüklenici şirket personeli görev yapar.

(2)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Şefler

c) Birim sorumluları

(3) İş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için; birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın müdürlük birimlerinin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak belediye personeli içinden ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, ‘iş tekniğine uygun’ eleman görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Müdürlüğün iç organizasyonu Müdürün teklifi Başkan yardımcısının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 

Müdürün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11-

a) Müdürlük ile ilgili Bütçe teklifini hazırlar.

b) Sicil ve disiplin amiri görevlerini yapar.

c) Müdürlüğün harcama ve ihale yetkilisidir.

d) Müdürlüğün sorumluluk alanında çeşitli projeler geliştirir.

e) Karar alma, uygulama, ve eylemlerde şeffaflık sağlar.

f) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk oluşturur.

g) Hesap verebilirlik oluşturur.

h) Kurum içi yönetimde ve ilyi ilgilendiren kararlarda katılımda bulunur.

i) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik sağlar.

j) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik oluşturur.

k) Yapılan çalışmaların insan onurunu rencide etmeyecek şekilde yürütülmesini sağlar.

l) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

m) Bütçe yılı içinde kanun ve mevzuatlar kapsamında sağlık hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ve yapılacak ayni ve nakdi yardımların miktarı süresi ve şekli ile ilgili olarak belediyeye yapılan yardım başvurularını güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkanlarını dikkate alarak Değerlendirme Komisyonunun belirlediği kriterlere göre yapar.

 

Şefin Görevleri

MADDE 12-

a) Müdürlük çalışmalarında ve koordinasyonunda müdüre yardımcı olmak.

b) Şefler, şefliğindeki işlerin süratli ve sağlıklı bir şekilde yapılması ve sonuçlandırılması için çalışmalarını planlar.

c) Şefler; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Meclis Kararı, Başkanlık Oluru ve yönetmenliklerle ilgili personeli bilgilendirir.

d) Şeflik çalışmalarını ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde insan onurunu rencide etmeyecek şekilde yürütülmesini sağlar.

f) Şefliklerdeki çalışmaların raporunu düzenli olarak Müdüre iletir.

g) Müdürün havale ettiği her türlü işi yasal süresince yapmalı ve sonuç hakkında Müdüre bilgi vermelidir.

h) Şefler, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

Birim Sorumlusu Görevleri

MADDE 13-

a) Müdürlükte kurulmuş olan birimlerin çalışmalarını yerine getirmekte ve birimdeki çalışma ve koordinasyonu sağlamakta sorumludur.

b) Birimdeki çalışmaların raporlarını periyodik olarak bağlı bulundukları Şefe, Müdüre sunar.

c) Yapılan çalışmaların kanunlara ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar.

d) Yardım ve hizmet faaliyetlerini yerine getirirken insan onurunu kırmadan, rencide etmeden yapılmasını sağlar.

e) Birim sorumlusu, Şefe, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

Gönüllülerin Katılımı

MADDE 14-Sosyal Yardım ve Hizmetlerin ifasında gönüllülerden de istifade edebilir. Gönüllülere yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle hiçbir ücret ve menfaat sağlanamaz. Gönüllülerin katılımları ve çalışmaları konusunda İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan 09.10.2005 tarih 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İKİNCİKISIM

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde şeflik ve birimlerin görevleri.

 

Aşevi Birimi

MADDE 15- İlimizde ikamet eden mağdur vatandaşlarımıza, değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen kriterlere göre sefer taslarıyla kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırılır.

(1) Aşevi Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.

b) Birim sorumlusu, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

c) Birim sorumlusu, fakir ve muhtaç kimseler için aşevinde yemeklerin hazırlanması, dağıtılması ve sunulmasını organize eder.

d) İl sınırları içinde meydana gelen olağan dışı mağduriyet durumunda (Yangın, Sel, Deprem v.b.) durumlarda toplu yemek verilir.

e) Şefliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

f)Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi, ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür.

g) Aşevinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Müdürlüğe sunar.

h) Birim sorumlusu, Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludur.

Sosyal Yardım İşleri Şefliği

MADDE 16 –Niğde Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü sosyal yardımın yapıldığı şefliktir.

 

Yardım Masası Birimi

MADDE 17- Belediyenin her türlü sosyal yardım başvurularını alan; kanun, mevzuat ve bu yönetmeliğe uygun şekilde yardım yapılması, yardıma uygun görülen kişilere yardımları ulaştırma işini organize eden birimdir.

(1) Yardım Masası Birimi aşağıdaki sayılan görevleri yürütür.

a) Her türlü yardım müracaatlarını kabul etmek.

b) Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak.

c) Alınan müracaatların yoksulluk durumlarının araştırılması için inceleme ekiplerince yardım komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yapmak veya yaptırılarak muhtaçlık durumlarının belirlenmesi.

d) İnceleme sonucu tespit edilen ihtiyaçların ve mağduriyetin giderilmesinde yardım komisyonunun belirlediği kriterlere göre her türlü ayni yardım yapmak.

e) Nakdi yardım taleplerinde ise, komisyonun belirlediği kriterler doğrultusunda sosyal inceleme yaparak yardıma uygun görülen dosyaları yardım komisyonuna sunmak.

f) Komisyon kararınca nakit yardım uygun görülen ailelerin işlemlerini yapmak ve bu bilgileri ilgili birime iletmek.

g) Mağduriyetin kalkması durumunda; komisyon kararı ile süreli yardımların kesilmesi uygun görülen ailelerin yardımının kesilmesini sağlar.

h) Ev eşyası, giysi vb. yardımlara uygun görülen ailelerin bilgilerini Sevgi Mağazasına iletmek.

i) Medikal malzeme ilaç yardımlarında uygunluk görüşü verilmiş olan ailelerden, gerekli rapor ve doktor onayı ile sosyal güvence tarafından karşılamadığına dair evrak istenerek ailenin bilgilerini iletmek.

j) Giysi yardımını değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre, giysi başvuru formlarının doldurulup toplanmasını sağlamak ve yıllık güncellemesini yapmak.

k) Kırtasiye yardımı uygun görülen ailelerden gerekli evrakları temin ederek kırtasiye yardımı organizasyonunu düzenlemek ve gerekli kayıtları tutmak, dosyalama işlemlerini yapmak.

 

Sosyal İnceleme Birimi

MADDE 18- Yardım Masasından aldığı sosyal yardım başvuru kayıtlarını gerekli yöntem ve tekniklerle inceler, saha araştırması yaparak, yardım komisyonunun belirlediği sosyal inceleme raporu oluşturur.

(1) Sosyal İnceleme Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) Saha araştırması yaparken, değerlendirme komisyonu kriterleri doğrultusunda sosyal inceleme yaparak rapor hazırlar.

b) Yapılacak olan çalışmaları rencide etmeden gerçekleştirir.

c) Sosyal inceleme ekibi çalışmalarını birim sorumlusunun koordinasyonunda gerçekleştirir

d) Belediye Başkanının, Müdürün ve Değerlendirme Komisyonunun sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Sevgi Mağazası Birimi

MADDE 19- Satın alma yoluyla alınan malzemeleri, hayırseverler tarafından yapılan bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması kalan malzemenin depolanması ve dağıtıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini sürdüren birimdir.

(1)Sevgi Mağazası, uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir.

(2)Sevgi Mağazası, aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) Birim sorumlusu, ilmiz dahilindeki muhtaç vatandaşlarımızı giyim, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, medikal malzeme, ve çeşitli eşya yardımı vb. sağlamakla ilgili faaliyetleri yürütür.

b) Yardım kararı alınan aileye telefon edilerek mağazaya davet edilir. Aile bireyleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmaları sağlanır.

c) Sevgi Mağazasına bağış olarak gelen her türlü malzeme, teslim tesellüm belgesiyle teslim alınır. Malzemelerin koşullarına ve özelliklerine göre tasnifi ve raflara dizilmesini, paketlenmesini, depolanmasını ve ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde teslim edilmesini sağlar.

d) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü dahilinde gerekli evraklar, mevzuat hükümlerine göre tamamlanıp; Sevgi Mağazası ve depoda her türlü sirkülasyonu kayıt altına alır, gerekli teslim tesellüm evraklarını düzenler, dosyalar, Şefe, Müdüre rapor olarak sunar.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

Sosyal Hizmet İşleri Şefliği

MADDE 20-Niğde Belediyesi adına kanun ve mevzuatlar doğrultusunda her türlü sosyal hizmetin gerçekleştirildiği şefliktir.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

Kariyer Merkezi Birimi

MADDE 21- İnsanımıza, ülke ekonomimize ve istihdama katkı sağlamak, insan merkezli Belediyecilik anlayışıyla işsiz vatandaşlarımızı ve işletmeleri istihdam için bir araya getiren, buluşturan birimdir.

(1) Kariyer Merkezi Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) İşsizlerimizin Niğde Belediyesi kurumsal web sitesi Kariyer Merkezi modülünden (internet üzerinden) cv lerini oluşturarak veya bizzat başvuru yapmalarını sağlamak.

b) İşletmelerin açık iş pozisyonları için ihtiyaç duydukları işgücü başvurularını alarak ön görüşmeli uygun yönlendirmeler yapmak,

c) Özellikle genç işsizlerimizi kendi kişisel profillerine en uygun olan, yoğun ve güncel eleman istihdamı sağlayan sektör ve mesleklere yönlendirmek.

d) İş başvurusunda bulunan tüm insanlarımızın daha kolay iş bulabilmelerine yardımcı olmak üzere kariyerleri araştırmaya odaklanmalarını sağlamak, kariyer değerlendirmeleri ve kariyer planlamalarını bir arada yaparak kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.

e) Türlü sebeplerle eğitimi yarıda kalmış genç işsizlerimizi ilgi alanları ve becerilerini de dikkate alarak iş dünyamızın en fazla ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olmalarını sağlamak. Meslek kurslarına yönlendirmek.

f) Niğde Belediyemizin İş-kur’ la yapmış olduğu protokol çerçevesinde ‘‘ İş-kur Hizmet Noktası’’ olarak istihdam ve meslek edindirme çalışmaları yapmak ve meslek kursları düzenlemek.

g) Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Müdüre bildirmek.

Taziye Hizmetleri Birimi

MADDE 22- İlmiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunan birimdir.

(1) Taziye Hizmetleri Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) İl sınırları içerisinde gerçekleşen vefat durumlarını zaman geçirmeden Müdürlüğe, Başkanlığa bildirmek.

b) Cenaze işlemleriyle ilgili cenaze sahiplerine yardımcı olmak. (Defin belgesi alınması, defin yeri alınması, ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak vs.)

c) Taziye çadırı kurmak, masa sandalye temin etmek.

d) İhtiyaç doğrultusunda ikramda bulunmak.

e) Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Şefe, Müdüre bildirmek.

Sosyal Destek, Kişisel Bakım ve Ev Temizliği Hizmetleri Birimi

MADDE 23- Yaşlı, engelli, hasta, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti (saç, sakal tıraşı) , ev temizliği hizmeti, eğitim ve diğer sosyal aktivitelerin sağlanması için her türlü destek hizmeti verilir, verdirilir.

(1) Sosyal Destek, Kişisel Bakım ve Ev Temizliği Hizmetleri Birimi aşağıda sayılan görevleri yürütür.

a) Alınan başvurular ve yerinde yapılan tespitlerle değerlendirme komisyonu kriterlerine göre bu hizmet verilir, verdirilir.

b) Bu hizmetlerin koordinasyonu birim sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

c) Hizmetle alakalı vatandaş rencide edilmeden gerçekleştirilir, vatandaş memnuniyeti ön planda tutulur.

d) Sosyal desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik olarak psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti verilir/verdirilir.

e) Yaşlı, engelli, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti (saç, sakal temizliği vb.) verilir/verdirilir.

f) Gerekli evraklar alınıp; dosyalanmasını sağlar ve yapılan çalışmalarla ilgili raporları bağlı olduğu Şefe, Müdüre sunar.

 

Müdürlük Çalışma ve Uygulamalarına İlişkin usul ve Esaslar

Müdürlük Çalışma ve Uygulamalarına Ait Genel Esaslar

MADDE 24- Bu yönetmelik gereği Müdürlük çalışmaları il sınırları içerisinde, bu yönetmeliğe göre yapılır.

a) Bütün çalışmalar ırk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasal düşünce, inanç, etnik köken yönünden hiçbir ayrım yapılmadan gerçekleştirilir.

b) Yapılacak çalışmalar hizmet binaları ile sınırlı olmayıp, il sınırları içerisinde her noktada yürütülür.

c) Müdürlük, tüm imkânları en verimli biçimde kullanır ve yeni kaynaklar oluşturulması için çaba gösterir.

d) Yapılan çalışmalarda şahıs ve ailelerin hiçbir şekilde rencide olmamaları için her türlü önlem alınır.

e) Sosyal yardım işleri, sağlık işleri hizmetleri, sosyal hizmetler verilmesi belediyenin mali durumu, taleplerin ivediliği durumuna göre muhtaç, dar gelirli başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

f) Belediye hizmetleri, aciliyet ve önemlilik durumuna göre vatandaşlara en uygun yöntemlerle uygulanır.

g) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını bu yönetmeliğe göre geçici yapılır. Kişilere kazanılmış hak vermez.

h) Belediyeye müdürlük çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili destek vermek isteyen kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlayarak bu hizmetlerin verilmesini koordine eder. Kurum ve kuruluşların katkısının artması için çaba sarf eder.

 

 

Başvuru

MADDE 25-

(1)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar Müdürlüğe başvurur.

(2) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsın başvurusu olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimi, muhtarlık ve vatandaşlarca tespit edilip, belediyeye bildirilen durumlarda ilgili çalışmalar yapılır.

(3) Acil durum (doğal afet, yangın, sel, fırtına vb), özel durum (aile içi şiddet, töre mağduru vb) ve istisnai durumlarda tutanak tutularak evrak istemeden yardım yapılır.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 26- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan aşağıdaki belgeler istenir:

(1)Vatandaşlık numarası bulunan herhangi resmi belge, vatandaşlık numarası bulunmayanlardan nüfus kayıt örneği,

(2)Kişi ve Ailelerin özel durumuna göre hizmetlerden yararlanmak için aşağıdaki belgeler de istenebilir.

a. Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilecek emlak durumunu gösterir belge.

b. Yardım isteyene bakmakla mükellef kişi tutuklu veya hükümlü bu durumu kanıtlayan belge.

c. Müracaatçının okuyan çocukları varsa, ilgili okuldan alınacak öğrenim belgesi.

d. Her türlü afete uğrayanlar için durumu belgeleyen evrak. (itfaiye, su baskını v.b. raporlar)

e. Hastalıkla durumu ve/veya engelli durumuyla ilgili sağlık raporu, ilaç reçetesi, hayvan menşe şahadetnamesi, v.b.

f.  Muhtaç olduğuna ilişkin muhtarlıktan alınacak fakirlik il muhaberesi ibraz etmek

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 27-

(1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

(2) Sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet talepleri belediye tabibi onayı ile yapılır, yaptırılır.

(3) Veterinerlik hizmetleri ile ilgili hizmet talepleri belediye veterineri onayı ile yapılır, yaptırılır.

(4) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre uygulamaya alınır.

 (5) İnceleme ve değerlendirmeler inceleme elemanları tarafından yürütülür,

 

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 28-

(1) Değerlendirme komisyonu müdürlüğün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı, Müdür ve Şeften oluşur, Belediye Başkanının oluruyla Değerlendirme Komisyonuna üç yedek üye seçilir.

(2)Değerlendirme Komisyonu üyelerinin, müdürlükte görev yaptığı süre içinde komisyon üyeliği devam eder. Belediye Başkanı gerekli görmesi durumunda üyeleri değiştirebilir.

 

 

Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri

MADDE 29- Değerlendirme komisyonunun görevleri:

1) Sosyal inceleme ile tespit edilen yoksul veya muhtaç kişilere yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi konusunda karar vermek.

2) Sosyal inceleme ile tespit edilen yoksul veya muhtaç kişilere yapılacak ayni yardımların kriterlerini belirlemek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlerin İcrası ile Denetim ve Koordinasyonu

Görevin Alınması

MADDE 30- Müdürlüğe Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük makamı tarafından ilgili şefe havale edildikten sonra görev alınmış olur.

 

 

Görevin Planlanması ve Yürütülmesi

MADDE 31- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne havale edilmiş evrakı alan Şef, bu evrakla ilgili işlemi mevzuata uygun olarak yapar yaptırır. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. İlgililere bilgi verilir.

 

 

 

MADDE 32- Müdürlük tarafından görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler ve iş talimatları doğrultusunda eksiksiz olarak ve en sağlıklı biçimde yerine getirmek zorundadır.

 

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 33- Müdürlük içindeki işbirliği Müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi yetki ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemelerle kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının sağlanması Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer Müdürlükleri ve üst yönetim ile olan ilişkiler Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir.

 

 

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 34-Müdürlük yazışmaları Niğde Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraka Yapılacak İşlem, Arşivleme ve Defter Kayıtları

Gelen Evraka Yapılacak İşlem

MADDE 35- Gelen evrakın bilgisayarda kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için Müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgilisine havalesi yapılır. İlgili birim tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak en geç 15 gün içinde cevap verilir ve ilgilisine gönderilir.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

Giden Evraka Yapılan İşlem

MADDE 36- Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evraka giden evrak numarası verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı teslim edilir

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

Arşivleme

MADDE 37- Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv Mevzuatına uygun olarak belirli süre müdürlükte saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Başkan-Maddeyi dinlediniz, üzerinde söz almak isteyen varmı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- Kabul etmeyenler?  (Yapılan açık oylama sonucunda mevcudun (28 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.)

ALTINCI BÖLÜM

Ayni - Nakdi Yardımlar

Nakdi Yardım

MADDE 38-

(1)Belediye, belediye sınırları içinde ikamet eden ve dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, ve özürlülere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla, süreli veya geçici nitelikte, bir defa veya periyodik olarak nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Komisyonu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

 (2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de durumunu belgeleyen evrak getirdiğinde veya sosyal inceleme raporu ile Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

(3) Belediye sınırları içinde ikamet edenler ya da etmeyenler imkânsızlıklar nedeniyle yaşadığı yere dönemeyen veya Niğde’ de bulunduğu sırada hastalığı nedeniyle acilen tedavi edilmesi gereken kişilere acil tedavisinin yapılması ve bilet temini değerlendirme komisyonu tarafından veya değerlendirme komisyonun belirlediği kriterler doğrultusunda yapılır.

(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki / kuponu v.b. dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir.

 

Ayni Yardımlar

MADDE 39-

 (1) Aş Yardımı; Belediye sınırları içinde ikamet eden ve değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterlere göre sıcak yemek yardımı yapılır. Yaptırılır.

(2) Gıda Yardımı; Müracaatçıdan alınan başvurulara göre düzenlenen sosyal inceleme raporu sonucunda Değerlendirme Komisyonunca belirlenen kriterlere göre; süreli veya geçici nitelikte gıda yardımı yapılabilir.

(3) Ayni yardım Belediye, Değerlendirme Komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda ile Belediye sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara yakacak, giysi, ev eşyası, soba, kırtasiye vb. aynî yardımlarda bulunulur.

(4) Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, hasta bezi v.b medikal malzeme yardımları, değerlendirme komisyonu kriterleri doğrultusunda yapılır.

(5) Kendi kişisel bakımlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlarımıza, (saç, sakal tıraşı) kişisel bakım hizmet sunulur.

(6) Evini temizleyecek, gücü ve maddi durumu olmayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliği yapılır.

(7) Aynî yardımlar süreli veya geçici nitelikte, bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

Kayıt Takip Ve Kontrol Sistemi

MADDE 40-

(1)Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2)Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya dernek ,vakıflardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

Acil Durumlarda Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Yardımlar

MADDE 41-Belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, Belediye Başkanının onayı ile bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar aynî ve nakdî olabilir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 42-

(1) İş bu yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu yönetmelik, Niğde Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 43- Bu yönetmelik hükümlerini Niğde Belediye Başkanı yürütür.